Статут МБТІ

С Т А Т У Т

комунального підприємства «Бердичівське міжміське бюро

технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради

(нова редакція)

 

Комунальне підприємство «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, надалі – Підприємство, засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і перебуває в управлінні Житомирської обласної ради (надалі – Орган управління майном), зареєстроване виконавчим комітетом Бердичівської міської ради 20.05.93.

 

 • Найменування та місцезнаходження Підприємства
  1. Найменування Підприємства.

Повна назва: комунальне  підприємство «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради.

Скорочена назва: КП «Бердичівське МБТІ».

  1. Місцезнаходження Підприємства.

Житомирська область, м. Бердичів, вул. Володимирська, 1а.

 

 1. Мета і предмет діяльності

2.1. Підприємство створене з метою надання послуг юридичним та фізичним особам з  виконання технічної інвентаризації, паспортизації, оцінки нерухомого майна та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на території міст Бердичева, Андрушівки, Чуднова та Анрушівського, Бердичівського, Попільнянського, Любарського, Романівського, Ружинського, Чуднівського та інших районів.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

– проведення технічної інвентаризації  багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків садибного типу, садових та дачних будинків, господарських будівель та споруд, цілісних майнових комплексів, будинків і споруд громадського, виробничого призначення, захисних споруд цивільного захисту, інженерних мереж, елементів благоустрою тощо з подальшим виготовленням технічних паспортів;

– технічне обстеження будівель і споруд;

– оцінка нерухомого та рухомого майна;

– проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

– надання юридичних та консультативних послуг.

Відповідно до основних напрямків діяльності, Підприємство:

– готує проекти рішень відповідних виконкомів місцевих рад за їх дорученням на підставі матеріалів технічної інвентаризації та даних державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна;

– проводить технічну інвентаризацію та оцінку інженерних споруд (електромереж, мереж зв’язку, водопроводу, каналізації), споруд благоустрою (доріг, тротуарів, земельних насаджень, набережних, берегоукріплювальних споруд);

– виготовляє власникам об’єктів нерухомого майна, користувачам земель, іншим зацікавленим особам копії інвентаризаційно-технічної документації, а також видає довідки та виписки з архіву;

– відновлює втрачені громадянами документи, пов’язані з правом власності на нерухоме майно та користуванням земельними ділянками;

– бере участь в оцінці та реєстрації будівель і споруд, котрі підлягають знесенню, інвентаризації зелених насаджень;

– реєструє поточні зміни у складі, стані та вартості об’єктів проінвентаризованих та зареєстрованих Підприємством;

– видає висновки щодо поділу та виділу об’єктів нерухомого майна;

–  проводить підготовчі роботи, пов’язані з виділом будинків із складу будинковолодінь;

– здійснює підготовку всіх дозвільних документів на початок та завершення будівництва, у тому числі самочинного;

– обліковує дані інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомого майна;

– бере участь в обстеженні будівель і споруд з метою визначення класу наслідків (відповідальності), надає технічні заключення для забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації;

– надає, за дорученням судових органів, місцевих рад та інших замовників, експертні висновки про розподіл будинку, встановлення порядку  користування ним;

– надає інформацію щодо майнового стану фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;

– зберігає, впорядковує, систематизує, поповнює довідко-інформаційні матеріали громадян з питань технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухоме майно, які є власністю Підприємства;

– надає послуги з копіювання та розмноження матеріалів;

– надає благодійну  допомогу.

2.3. Основні види діяльності :

– діяльність у сфері архітектури;

– інженерна та технічна діяльність, пов’язана зі створенням об’єктів архітектури;

– побудова і розвиток знімальних мереж;

– геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок, виконання робіт із землеустрою;

– топографічні зйомки масштабів 1:500 – 1:5000 та їх поновлення;

– кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів;

– знімальні геодезичні та гідрографічні роботи;

– підготовка до продажу нерухомості;

– розроблення проектів, пов’язаних з нерухомістю;

– здавання у найм нерухомості;

– передача у найм приватної та комунальної нерухомості невиробничого призначення;

– діяльність агентств нерухомості;

– посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання у найм та оцінювання нерухомого майна;

– посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;

– посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничого призначення;

– посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;

– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

– складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

– представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

– робота з базами даних;

– автомобільно-транспортні перевезення.

Підприємство має право здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить законодавству України. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою.  Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства  України, рішень обласної ради, положень з управління об’єктами спільної власності, затверджених рішеннями обласної ради, та  цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.

3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.

3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат з організації своєї діяльності, соціального розвитку і матеріального стимулювання працівників,  безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників.

3.5. Участь Підприємства в асоціаціях та  інших об’єднаннях здійснюється за згодою Органу управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участі Підприємства  здійснюється за згодою Органу управління майном. Підприємство може утворювати філіали, дочірні підприємства, інші підрозділи з дозволу Органу управління майном.

При цьому, відчуження, списання, застава та передача у користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном.

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Органу управління майном.

3.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

 

 1. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві господарського відання. Перелік майна, що закріплюється за Підприємством на праві  господарського відання, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій  розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та рішенням Органу управління майном.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним  законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача у користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений обласною радою.  Розпоряджатися  в  інший  спосіб майном, що належить до основних засобів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються:

– за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва – в обласний бюджет;

– за індивідуально визначене майно – на рахунок Підприємства для поповнення обігових коштів.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є :

– майно, передане йому Органом управління майном;

– доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення і дотації з бюджету;

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;

– інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими  природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами,  відшкодовуються Підприємству згідно з рішенням суду.

 

 1. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Права Підприємства.

5.1.1. Підприємство, за погодженням з Органом управління майном, планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної  діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.

5.1.3 Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах, та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові операції в національній та  іноземній валютах по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами з урахуванням вимог чинного законодавства України.

5.1.4. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

5.1.5. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

5.1.6. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

5.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

5.1.8. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:

– вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, для виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління майном;

– утворювати, з дозволу Органу управління майном, структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них.

5.2. Обов’язки Підприємства.

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов’язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство:

– забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

– здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

– придбає необхідні матеріальні  ресурси у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

– відповідно до встановлених показників діяльності, забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;

– створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

– здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати   працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в  результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної звітності, даних, що містяться у річному звіті, балансі.

5.4. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

 

 1. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством від імені територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.

6.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.

6.3. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює його начальник.

6.4. Наймання начальника здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном, шляхом укладення з ним контракту. Умови оплати праці начальника визначаються контрактом і відповідають нормам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року    № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств», зі змінами.

По закінченні календарного року дії контракту, його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства, обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення у контракт відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв’язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів, Орган управління майном має право ставити перед начальником питання про зміну (уточнення) умов контракту.

6.5. Начальник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном.

6.6. Начальник Підприємства:

– діє на засадах єдиноначальності;

– затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру та штат Підприємства;

– обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат залежно від професії, кваліфікації працівників, складності умов роботи, що виконуються на підставі норм оплати праці, визначених законодавчими  актами України, галузевою та регіональною угодами, положеннями колективного договору;

– приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників начальника, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

– затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України, за погодженням з Органом управління майном;

– розпоряджається, у межах своїх повноважень, майном Підприємства, у тому числі  його коштами (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном);

– у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з діяльністю Підприємства;

– відповідно до умов колективного договору, застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

– забезпечує складення балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної звітності;

– забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;

– без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, так i за її межами;

– укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

– несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;

– виконує інші обов’язки.

6.7. Рішення начальника, заступників начальника і керівників структурних підрозділів обов’язкові для всіх підлеглих їм працівників.

6.8. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Підприємства і Положення про Наглядову раду, затвердженого Органом управління майном.

6.9. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення реалізації статутних завдань Підприємства, підвищення ефективності управління, контроль за діяльністю начальника.

6.10. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, в межах повноважень, визначених Положенням про Наглядову раду, та здійснює  інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Персональний склад Наглядової ради затверджується у порядку, встановленому Органом управління майном.

6.12. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участі трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

6.13. У разі зміни начальника, обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. Господарська діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів  господарської  діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів у бюджет, розпоряджається Підприємство.

Частина чистого прибутку, згідно з рішенням Органу управління майном, у розмірах, передбачених чинним законодавством України, перераховується в обласний бюджет.

7.3. Підприємство може утворювати  за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю.

Джерелом коштів  на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу,  одержаного в результаті його  господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є   прибуток  (дохід), амортизаційні  відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Припинення Підприємства

8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації згідно з рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Органом управління майном.

У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс  і подає його Органу управління майном.

8.4. При припиненні Підприємства, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.5. При припиненні діяльності Підприємства, печатки та штампи знищуються у встановленому порядку.

8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення у Єдиний державний реєстр України запису про його припинення.

8.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном.

 

 1. Заключні положення

9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.

9.2. Цей Статут, всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.

9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.